Nawigacja

świetlica

Nasza świetlica

Świetlica w naszej szkole jest czynna  od 7.00 do 15.30      

  

Sale wyposażone są w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. Świetlica systematycznie doposażona jest i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz materiały do zajęć plastycznych.


Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.


    Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 ·    stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 ·    dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
 ·    rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań,

 ·    propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 ·    kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 ·    wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 ·    podnoszenie kultury życia codziennego,
 ·    niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
 ·    rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, problemowymi.


    Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), nauczycielami wychowanków, specjalistami pracującymi w szkole oraz placówkami oświatowymi.

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to m.in.:
 ·    zajęcia plastyczno – techniczne, np.: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, stemplowanie, origami, wydzieranki, rzeźby z masy solnej i gliny, różnorodne prace i ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców;
 ·    zajęcia sportowo – rekreacyjne, np.: zabawy na placu zabaw, sali gimnastycznej, zabawy ruchowe w świetlicy;
 ·    zabawy i gry dydaktyczne, np.: gry matematyczne, zabawy z ortografią;
 ·    zajęcia tematyczne związane z kalendarzem, np.: Święta, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki.

 

                                                                            

Serdecznie zapraszamy